Skip to main content Skip to footer

Det er for tiden

Ingen aktive utlysninger

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

Troms Holding AS skal ved tildeling av økonomisk støtte fremme regional utvikling som fører til økt aktivitet og varige ringvirkninger.

Det må i søknadene framkomme tydelig hvordan prosjektet skal oppnå en eller flere av prioriteringene i strategien og hvordan FNs bærekraftsmål ligger til grunn for prosjektarbeidet.

Se kommende utlysninger under Troms Holdings strategi

 

Ved behov for veiledning kan du ta kontakt med sekretariatet i Troms Holding per telefon 777 88 211 eller per e-post tromsholding@tromsfylke.no

Kommende utlysning (26.08.2024-13.09.2024)

Innovasjon i offentlig sektor

Krav til søknad:

 • Lyses ut 26.08.2024 med søknadsfrist 13.09.2024
 • Søker er en kommune i Troms eller Troms Fylkeskommune, eller inngår i et aktivt*, forankret samarbeid med en eller flere kommuner i Troms eller med Troms Fylkeskommune. Dette skal synliggjøres både gjennom egeninnsats fra kommune/ fylkeskommunen, og gjennom formaliserte vedlagte avtaler
 • Søknaden er i tråd med Troms Holdings vedtekter. Dette innebærer at det ikke kan søkes om støtte til drift eller til viderefordeling, og at søker er hjemmehørende i Troms, så vel som at hovedaktivitet i prosjektet foregår i Troms.
 • Støtte kan ikke gis som bagatellmessig støtte**.
 • Det vedlegges en plan for gevinstrealisering for prosjektet.

Formål ved utlysningen

 • Prosjekter som har som formål å innovere offentlig sektor ved å skape større verdier gitt tilgjengelige ressurser. Enten bedre, flere eller rimeligere tjenester innenfor kommunal og/ eller fylkeskommunal tjenesteproduksjon.
  • Prosjektet må være forankret i samfunnsbehov og ha en realistisk plan for implementering og skalering (gevinstrealisering)

Prioriteringer

 • Prosjektets varige regionale ringvirkninger og nytteverdi for Troms. Dette inkluderer mulighetsrom for skalering og videreføring av tiltak.
 • Prosjektets overføringsverdi. Overføringsverdi i Troms vektlegges.
 • Prosjektets forankring i FNs bærekraftsmål, delmål skal spesifiseres i søknaden.
 • Større samarbeidsprosjekt mellom kommuner, herunder også fylkeskommunen, vil prioriteres.
 • Prosjektkvalitet og prosjektets generelle gjennomføringsevne, herunder budsjett, finansieringsplan, aktiviteter og milepælsplan.

Det gjøres en skjønnsmessig helhetlig vurdering.

* Med aktivt samarbeid i prosjektet menes et prosjekt der alle oppgitte samarbeidsparter innehar en aktiv rolle og bidrar med eget arbeid/egeninnsats, dette bør komme til syne gjennom egeninnsats fra søker og samarbeidsparter i finansieringsplanen.

**Bagatellmessig støtte er omhandler støtte som er i brudd med statsstøtteregelverket som reguleres av EØS-avtalens bestemmelser for offentlig støtte, dette omfatter i hovedsak støtte til næringsvirksomhet. Det er omsøkt prosjekt/ tiltak som vurderes.