Skip to main content Skip to footer

Det er for tiden

Ingen aktive utlysninger

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

Troms Holding AS skal ved tildeling av økonomisk støtte fremme regional utvikling som fører til økt aktivitet og varige ringvirkninger.

Det må i søknadene framkomme tydelig hvordan prosjektet skal oppnå en eller flere av prioriteringene i strategien og hvordan FNs bærekraftsmål ligger til grunn for prosjektarbeidet.

Utlysninger er i tråd med Troms Holdings strategi

 

Trykk her for veileder til søknad

Ved behov for ytterligere veiledning kan du ta kontakt med sekretariatet i Troms Holding per telefon 777 88 211 eller per e-post tromsholding@tromsfylke.no

Tidligere utlysning

Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling

Krav til søknad:  

Søker er en kommune i Troms eller fylkeskommunen, eller har et aktivt samarbeid* med en kommune i Troms eller fylkeskommunen.  

Støtte kan ikke gis som bagatellmessig støtte**

Søknaden må være i tråd med Troms Holdings vedtekter, dette innebærer at drift ikke kan støttes og at søker må være hjemmehørende i Troms så vel som at hovedaktiviteten i prosjektet må foregå i Troms.

​Søknadsfrist 5. April 2024

Det lyses ut midler til følgende formål:

Prosjekt som bidrar til, eller tilrettelegger for reduksjon i klimautslipp, miljøinngrep eller bidrar til å ivareta naturmangfold.

Prosjekt som legger til rette for sirkulærøkonomi og/ eller grønne verdikjeder.

Prosjekt som tilrettelegger for grønne nærings- og industriområder

Prosjekt som tilrettelegger grønn omstilling, herunder kompetanseutvikling

Følgende prioriteringer ligger til grunn for :

Prosjektets varige regionale ringvirkninger og nytteverdi for Troms. Dette inkluderer mulighetsrom for skalering og videreføring av tiltak.

Prosjektet har stor overføringsverdi, særlig i Troms

Prosjektet er godt forankret i FNs bærekraftsmål, søker bes spesifisere delmål

Større samarbeidsprosjekt mellom kommuner og/ eller med fylkeskommunen vil prioriteres

Prosjektkvalitet og prosjektets generelle gjennomføringsevne

Det gjøres en skjønnsmessig helhetlig vurdering.

* Med aktivt samarbeid i prosjektet menes et prosjekt der alle oppgitte samarbeidsparter innehar en aktiv rolle og bidrar med eget arbeid/egeninnsats, dette bør komme til syne gjennom egeninnsats fra søker og samarbeidsparter i finansieringsplanen.

**Bagatellmessig støtte er omhandler støtte som er i brudd med statsstøtteregelverket som reguleres av EØS-avtalens bestemmelser for offentlig støtte, dette omfatter i hovedsak støtte til næringsvirksomhet. Det er omsøkt prosjekt/ tiltak som vurderes.

Tidligere utlysning

Kompetanse og rekruttering

Krav til søknad:  

Søker er en kommune i Troms eller fylkeskommunen, eller har et aktivt samarbeid* med en kommune i Troms eller fylkeskommunen.  

Støtte kan ikke gis som bagatellmessig støtte**

Søknaden må være i tråd med Troms Holdings vedtekter, dette innebærer at drift ikke kan støttes og at søker må være hjemmehørende i Troms så vel som at hovedaktiviteten i prosjektet må foregå i Troms.

Søknadsfrist 5. April 2024.

Det lyses ut midler til følgende formål:

Pilotprosjekt som bidrar til økt rekruttering i regionen

Pilotprosjekt som tilrettelegger overgangen fra utdanning til arbeidsliv

Pilotprosjekt som bidrar til, eller tilrettelegger for, kompetanseheving i regionen

Prosjekt som tilrettelegger eller bidrar til bevarelse av kompetanse i regionen

Større samarbeidsprosjekt som bidrar til arbeidsmobilisering 

Følgende prioriteringer ligger til grunn for :

Prosjektets varige regionale ringvirkninger og nytteverdi for Troms. Dette inkluderer mulighet for skalering og videreføring av tiltak.

Prosjektet har stor overføringsverdi, særlig i Troms

Prosjektet er godt forankret i FNs bærekraftsmål, søker bes spesifisere delmål

Større samarbeidsprosjekt mellom kommuner og/ eller med fylkeskommunen vil prioriteres

Prosjektkvalitet og prosjektets generelle gjennomføringsevne

Det gjøres en skjønnsmessig helhetlig vurdering.

* Med aktivt samarbeid i prosjektet menes et prosjekt der alle oppgitte samarbeidsparter innehar en aktiv rolle og bidrar med eget arbeid/egeninnsats, dette bør komme til syne gjennom egeninnsats fra søker og samarbeidsparter i finansieringsplanen.

**Bagatellmessig støtte er omhandler støtte som er i brudd med statsstøtteregelverket som reguleres av EØS-avtalens bestemmelser for offentlig støtte, dette omfatter i hovedsak støtte til næringsvirksomhet. Det er omsøkt prosjekt/ tiltak som vurderes.