Skip to main content Skip to footer

Styreleder Line Fusdahl:

"Vi bidrar til regional utvikling"

Strategi 2023

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

Troms Holding AS skal ved tildeling av økonomisk støtte fremme regional utvikling som fører til økt aktivitet og varige ringvirkninger.

Målgruppe for utlysningen er selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner som skal gjennomføre tilretteleggende tiltak.   

Det må i søknadene framkomme tydelig hvordan prosjektet skal oppnå en eller flere av prioriteringene i strategien og hvordan FNs bærekraftsmål ligger til grunn for prosjektarbeidet.

Utlysningene ble spesifisert ytterligere i styremøtet 15.05.23. For full oversikt, se Utlysninger eller klikk på knappen under.

Følgende utlysninger gjennomføres under strategi 2023

Utlysninger 2023

 • Tilrettelegging for det grønne skiftet og tilhørende industriutvikling
  • Prosjekter som bidrar til tilrettelegging og utvikling av grønne nærings- og industriområder, herunder planlegging og kompetanseutvikling.
  • Prosjekt som vil øke kompetansen i samfunnet for å lykkes med grønn omstilling

 

 • Kompetanse og rekruttering
  • Pilotprosjekter som skal teste ut konkrete tiltak for å øke rekruttering av kandidater og/eller kompetanse til regionen
  • Prosjekter som skal øke den eksiterende arbeidsstyrkens kompetanse og produktivitet
  • Prosjekter som skal bidra til å mobilisere arbeidskraftreserven i regionen

 

 • Identitetsbygging
  • Prosjekter som skal legge til rette for trygge og inkluderende møteplasser
  • Prosjekter som skal bidra til identitetsbygging

 

 • Innovasjon i offentlig sektor
  • Samarbeidsprosjekter mellom kommune (r) og/eller fylkeskommunen og/eller selskap og organisasjoner som har som mål å skape større verdier med de ressursene man har; enten flere, bedre eller rimeligere tjenester innenfor kommunal/ fylkeskommunal tjenesteproduksjon.
   • Prosjekter som bidrar til bærekraft, inkludering og mangfold vil bli prioritert. Prosjektet må være godt forankret i samfunnsbehov og ha en klar og realistisk plan for implementering og skalering.