Skip to main content Skip to footer

Strategi 2024

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

Troms Holding AS skal ved tildeling av økonomisk støtte fremme regional utvikling som fører til økt aktivitet og varige ringvirkninger.

Målgruppe for utlysningen er selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner som skal gjennomføre tilretteleggende tiltak.   

Det må i søknadene framkomme tydelig hvordan prosjektet skal oppnå en eller flere av prioriteringene i strategien. Strategien skal bidra til å fremme FNs bærekraftsmål

Innovasjon i offentlig sektor

 • Lyses ut 26.08.2024 med søknadsfrist 08.10.2024
 • Samarbeidsprosjekter mellom/med kommune(r) og/ eller fylkeskommune med målsetting å innovere offentlig sektor gjennom å skape større verdier med de ressursene man har. Enten flere, bedre, eller rimeligere tjenester innenfor kommunal og/ eller fylkeskommunal tjenesteproduksjon
  • Prosjektet må være forankret i samfunnsbehov og ha en realistisk plan for implementering og skalering
  • Prosjekter som bidrar til styrket samfunns- og arealplanlegging vil prioriteres

 

Steds- og identitetsutvikling

 • Lyses ut 16.09.2024 med søknadsfrist 15.10.2024
 • Prosjekter som skal legge til rette for trygge og inkluderende møteplasser
 • Prosjekter som skal bidra til identitetsbygging
 • Stedsutviklingsprosjekt som er forankret i kommunen eller fylkeskommunen
  • Samarbeidsprosjekt mellom kommuner/ med fylkeskommunen vil prioriteres

 

Demografi

 • Lyses ut 18.10.2024 med søknadsfrist 12.11.2024
 • Utviklingsprosjekt som skal teste konkrete tiltak for å øke rekruttering av kandidater eller øke kompetansen eller produktiviteten i regionen
 • Konkrete utviklingsprosjekt som skal fremme bo- og blilyst for unge i regionen
 • Prosjekter som bidrar til å mobilisere arbeidskraftreserven og kvalifiserer flere til arbeid

 

Tilrettelegging for det grønne skiftet og tilhørende næringsutvikling

 • Lyses ut 06.01.2025 med søknadsfrist 03.02.2025
 • Prosjekter som bidrar til tilrettelegging av og utvikling av grønne nærings- og industriområder
 • Prosjekter som bidrar til å styrke grønn planlegging- og kompetanseutvikling
 • Prosjekt som skal bidra til å muliggjøre grønn omstilling

 

Samfunns- og næringsutvikling

 • Lyses ut 03.03.2025 med søknadsfrist 04.04.2025
 • Prosjekter som legger til rette for regional samfunns- eller næringsutvikling
 • Utviklingsprosjekter som fremmer etableringer i Troms
 • Infrastrukturprosjekt med stor betydning for samfunns- og næringsutvikling