Skip to main content Skip to footer

Strategi 2024

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

Troms Holding AS skal ved tildeling av økonomisk støtte fremme regional utvikling som fører til økt aktivitet og varige ringvirkninger.

Målgruppe for utlysningen er selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner som skal gjennomføre tilretteleggende tiltak.   

Det må i søknadene framkomme tydelig hvordan prosjektet skal oppnå en eller flere av prioriteringene i strategien. Strategien skal bidra til å fremme FNs bærekraftsmål

Demografi

 • Utviklingsprosjekt som skal teste konkrete tiltak for å øke rekruttering av kandidater eller øke kompetansen eller produktiviteten i regionen
 • Konkrete utviklingsprosjekt som skal fremme bo- og blilyst for unge i regionen
 • Prosjekter som bidrar til å mobilisere arbeidskraftreserven og kvalifiserer flere til arbeid

 

Tilrettelegging for det grønne skiftet og tilhørende næringsutvikling

 • Prosjekter som bidrar til tilrettelegging av og utvikling av grønne nærings- og industriområder
 • Prosjekter som bidrar til å styrke grønn planlegging- og kompetanseutvikling
 • Prosjekt som skal bidra til å muliggjøre grønn omstilling

 

Steds- og identitetsutvikling

 • Prosjekter som skal legge til rette for trygge og inkluderende møteplasser
 • Prosjekter som skal bidra til identitetsbygging
 • Stedsutviklingsprosjekt som er forankret i kommunen eller fylkeskommunen
  • Samarbeidsprosjekt mellom kommuner/ med fylkeskommunen vil prioriteres

 

Innovasjon i offentlig sektor

 • Samarbeidsprosjekter mellom/med kommune(r) og/ eller fylkeskommune med målsetting å innovere offentlig sektor gjennom å skape større verdier med de ressursene man har. Enten flere, bedre, eller rimeligere tjenester innenfor kommunal og/ eller fylkeskommunal tjenesteproduksjon
  • Prosjektet må være forankret i samfunnsbehov og ha en realistisk plan for implementering og skalering
  • Prosjekter som bidrar til styrket samfunns- og arealplanlegging vil prioriteres

 

Samfunns- og næringsutvikling

 • Prosjekter som legger til rette for regional samfunns- eller næringsutvikling
 • Utviklingsprosjekter som fremmer etableringer i Troms
 • Infrastrukturprosjekt med stor betydning for samfunns- og næringsutvikling